Đội ngũ chuyên gia

BS. CKI Đoàn Văn Thanh

Chức vụ

Trưởng Khoa Cận lâm sàng

Chuyên ngành

BS. CKI Chẩn đoán hình ảnh

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print