Đội ngũ chuyên gia

BS. CKI Phạm Thị Thu Hà

Chức vụ

Trưởng Đơn vị Bàn chân Tiểu đường

Chuyên ngành

BS. CKI Tạo hình Thẩm mỹ

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print