Đội ngũ chuyên gia

BS. CKII Nguyễn Đăng Ngọc

Chức vụ

Trưởng khoa Khám Bệnh

Chuyên ngành

BS. CKII Ngoại chung

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print