Phòng Kế hoạch Tổng hợp & Chỉ đạo tuyến

Giới thiệu

Phòng Kế hoạch Tổng hợp – Chỉ đạo tuyến là phòng nghiệp vụ chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Giám đốc bệnh viện và chịu trách nhiệm trước Giám đốc về:

Kế hoạch hoạt động của các Khoa, Phòng.
Đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện quy chế bệnh viện.
Tổ chức chỉ đạo công tác nghiệp vụ chuyên môn bệnh viện.

Nhiệm vụ

  1. Căn cứ vào nhiệm vụ của Bệnh viện, hướng dẫn các Khoa, Phòng lập kế hoạch thực hiện các mặt hoạt động của Bệnh viện.
  2. Tổ chức, theo dõi, đôn đốc, đánh giá hiệu quả việc thực hiện kế hoạch quy chế bệnh viện để báo cáo giám đốc xem xét, chỉ đạo.
  3. Tổ chức đào tạo liên tục cho các thành viên trong bệnh viện và tuyến dưới. Phối hợp với các trường để tổ chức thực hành cho học viên.
  4. Tổng kết đánh giá công tác chuyên môn, triển khai công tác nghiên cứu khoa học trong toàn Bệnh viện.
  5. Tổ chức việc điều hòa phối hợp công tác giữa các khoa, phòng trong bệnh viện, giữa Bệnh viện với các cơ quan có liên quan nhằm nâng cao hiệu quả công tác khám bệnh chữa bệnh của Bệnh viện.
  6. Tổ chức thực hiện công tác hợp tác quốc tế theo kế hoạch của Bệnh viện và quy định của nhà nước.
  7. Đảm bảo việc lưu trữ, thống kê, khai thác hồ sơ bệnh án theo quy định.
  8. Tổ chức công tác thường trực toàn bệnh viện.
  9. Xây dựng quy hoạch phát triển chuyên môn kỹ thuật của Bệnh viện để trình Giám đốc xét duyệt và báo cáo cấp trên.
  10. Định kỳ sơ kết, tổng kết công tác điều trị, báo cáo giám đốc và cơ quan cấp trên.

Công tác của phòng

Công tác hành chánh

Soạn công văn.
Lập danh sách thường trực toàn Bệnh viện.
Lập bảng tổng kết kiểm tra bệnh viện định kỳ.
Liên hệ công tác với Bệnh viện khác.
Thường trực giải quyết các vấn đề: xác nhận nằm viện, cấp y chứng, cấp giấy chứng nhận thương tích, cấp lại giấy ra viện…
Lập chỉ tiêu kế hoạch hằng năm cho các Khoa, Phòng
Cung cấp các loại báo cáo thống kê.
Hỗ trợ tổ chức các buổi hội nghị, hội thảo, nghiên cứu khoa học.
Bảo quản Laptop

Công tác lưu trữ hồ sơ

Bảo quản và lưu trữ hồ sơ bệnh án.
Quản lý và lưu trữ thông tin của bệnh nhân
Cung cấp hồ sơ, phục vụ công tác nghiên cứu khoa học.

Công tác chỉ đạo tuyến:

Liên hệ các địa phương, lập kế hoạch khám tuyến
Tham gia khám tại các địa phương
Điều phối lượng bệnh nhân đưa về Bệnh viện điều trị

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print