THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh (Bệnh viện 1A) mời Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp Thiết bị y tế (phụ lục 1 đính kèm) tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng […]

THÔNG BÁO MỜI CHÀO GIÁ

Kính gửi: Quý nhà cung cấp Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh (Bệnh viện 1A) mời Quý nhà cung cấp có quan tâm, có khả năng cung cấp Thiết bị y tế (phụ lục 1 đính kèm) tại Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng […]