Đội ngũ chuyên gia

Cử nhân vật lý trị liệu: Lê Thị Thanh Xuân

Chức vụ

Trưởng Đơn vị Âm ngữ Trị liệu

Chuyên ngành

Chuyên viên Âm ngữ Trị liệu

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print