Công bố Quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua Giường y tế hai tay quay của Đơn vị Lão khoa – Đột quỵ

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 98/2021/ NĐ – CP ngày 8 tháng 11 năm 2021 về quản lý trang thiết bị y tế;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-LĐTBXH ngày 09/08/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 172/QD-BVCHPHCNTPHCM ngày 06 tháng 05  năm 2024 về phê duyệt dự toán gói thầu mua Giường y tế hai tay quay của Đơn vị Lão khoa – Đột quỵ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Tờ trình số 173  /TTr-KDTTBYT ngày 06  tháng 05 năm 2024 của Khoa Dược – Trang thiết bị y tế về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu  mua Giường y tế hai tay quay của Đơn vị Lão khoa – Đột quỵ,

QUYÕT §ÞNH:

    Điều 1. Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua Giường y tế hai tay quay của Đơn vị Lão khoa – Đột quỵ, gồm nội dung như sau:

Tên gói thầu: Giường y tế hai tay quay của Đơn vị Lão khoa – Đột quỵ.

Giá gói thầu: 91.875.000 (đồng)

(Bằng chữ: Chín mươi mốt triệu tám trăm bảy mươi lăm nghìn đồng).

Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

– Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trong vòng 45 ngày.

– Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 4 năm 2024.

Loại hợp đồng: Trọn gói.

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

– Địa điểm thực hiện: Đơn vị Lão khoa – Đột quỵ Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng Thành phố Hồ Chí Minh.

– Danh mục chi tiết: phụ lục1, 2 đính kèm.

  Điều 2. Khoa Dược – TTBYT, phòng kế toán tài vụ và các khoa, phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Trân trọng thông báo!

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print