Thông báo logo, slogan chính thức của Bệnh viện 1A

Bệnh viện 1A sử dụng Slogan: Vì một cơ thể hoàn thiện, là slogan chính thức của bệnh viện, lưu hành trong các ấn phẩm truyền thông, quảng cáo, thông báo của Bệnh viện.

Logo dưới đây là logo chính thức, sử dụng trong toàn bộ bệnh viện.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print