Thông báo mời chào giá Vật tư y tế

Để theo dõi, đọc thông báo mời thầu dưới dạng PDF, vui lòng truy cập đường link: https://drive.google.com/file/d/1GXPGrYNWnr0tB4hChGAJE-UdveUrZu54/view?usp=sharing