Thông báo quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu mua Máy điều trị khó nuốt 4 kênh của Khoa Phục hồi chức năng

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Căn cứ Nghị định 98/2021/ NĐ – CP ngày 8 tháng 11 năm 2021 về quản lý trang thiết bị y tế; Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ […]