Thông báo quyết định dự toán gói thầu mua Phim X-Quang y tế Drystar DT5.000IB 20X25cm (8×10”)

Căn cứ Luật đấu thầu số 22/2023/QH15 của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định 24/2024/NĐ-CP ngày 27 tháng 2 năm 2024 của Chính phủ Quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Đấu thầu về lựa chọn nhà thầu;

Căn cứ Quyết định số 979/QĐ-LĐTBXH ngày 09/08/2011 của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội về việc thành lập Bệnh viện Chỉnh hình và Phục hồi chức năng thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Tờ trình số 165 /TTr-KDTTBYT ngày 09 tháng 5 năm 2024 của Khoa Dược – Trang thiết bị y tế về việc phê duyệt dự toán gói thầu mua Phim X-Quang y tế Drystar DT5.000IB 20X25cm (8×10”),

QUYẾT ĐỊNH

    Điều 1. Phê duyệt kế hoạch dự toán gói thầu mua Phim X-Quang y tế Drystar DT5.000IB 20X25cm (8×10”), gồm nội dung như sau:

Tên gói thầu: muaPhim X-Quang y tế Drystar DT5.000IB 20X25cm (8×10”).

Giá gói thầu: 99.960.000(đồng)

(Bằng chữ: Chín mươi chín triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng).

Nguồn vốn: Nguồn thu sự nghiệp.

Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chỉ định thầu rút gọn.

– Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu: Trong vòng 45 ngày

– Thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu: Tháng 5 năm 2024.

Loại hợp đồng: Trọn gói

Thời gian thực hiện hợp đồng: 45 ngày kể từ ngày ký hợp đồng.

– Danh mục chi tiết:

STTTên thương mạiĐVTHãng SXNước SXSố lượngĐơn giáThành tiềnQĐ TTNơi TT
1Phim X-quang y tế Drystar DT5.000IB 20x25cm (8×10”)TấmAgfa- Gevaert NVBỉ5.60017.85099.960.000967/QĐ – BV ngày 12/12/2023Bệnh viện Quận Bình Tân
Tổng cộng:99.960.000 đồng (Bằng chữ: Chín mươi chín triệu chín trăm sáu mươi nghìn đồng)

Điều 2. Khoa Dược – TTBYT, phòng Kế toán tài vụ và các Khoa, Phòng liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on email
Share on print